21 lutego, 2024

Pisanie prac magisterskich. Jak napisać metodologię w pracy magisterskiej?

Pisanie prac magisterskich a badania

W odróżnieniu od prac licencjackich, pisanie prac magisterskich wiąże się zwykle z koniecznością przeprowadzenia badań, a to z kolei wymaga stworzenia części metodologicznej pracy.

Metodologia w pracy magisterskiej

Tworzenie pracy magisterskiej jest ostatnim etapem do zakończenia studiów. Można wyróżnić trzy rodzaje prac magisterskich t.j.:

 • teoretyczna;

 • przeglądowa;

 • empiryczna.

W zależności od wyboru tematu pracy magisterskiej oraz charakteru studiów, większość studentów wprowadza do pracy część badawczą, z którą wiąże się stworzenie metodologii badań. W jaki sposób stworzyć prawidłową metodologię? Odpowiedź na to pytanie zostanie przedstawiona poniżej.

Metodologia w pracy magisterskiej. Co to takiego?

Z terminem metodologia warto zapoznać się przed przystąpieniem do postępowania badawczego. Metodologia to opis wszystkich działań, które są prowadzone przez badacza, w tym wypadku przez studenta, których celem jest scharakteryzowanie całego procesu badawczego oraz wszyskich użytych przez niego elementów. Do najczęściej występujących w metodologii elementów zaliczamy:

 • przedmiot badania;

 • cel badania;

 • problemy oraz hipotezy badawcze;

 • metody, techniki i narzędzia badawcze;

 • organizacja i obszar badań.

W zależności od tematu pracy, uwag promotora czy indywidualnego wyboru studenta nie wszystkie powyższe elementy muszą się znaleźć w pracy.

Przedmiot badań

Przedmiot badań stanowi pierwszy element, jaki należy opisać. Niestety bardzo często jego prawidłowe określenie sprawia studentom wiele problemów. Najłatwiej sformułować go poprzez zadanie pytania – „Co chcę zbadać?”. Odpowiedź na to pytanie utworzy przedmiot badania np. jeżeli tematem pracy magisterskiej jest „Kobiety w służbach mundurowych” przedmiotem prowadzonych badań będzie – wskazanie roli kobiet służbach mundurowych. Należy również pamiętać, że zawsze przedmiot badań musi współgrać z tematem pracy magisterskiej.

Cel badań

Cel badań w pracy magisterskiej to zgłębienie określonego wcześniej przedmiotu badań. Jest to odpowiedź pytanie „co chce osiągnąć?”. Pisanie prac magisterskich, jak również innych prac naukowych, zawsze wymaga podania celu. Nawet jeśli nie określa się innych elementów metodologii, cel pracy należy podać obligatoryjnie.

Problemy i hipotezy badawcze

Problem badawczy zazwyczaj formułowany jest poprzez zastosowanie pytania. Pytania mają przybliżyć studenta piszącego pracę do określonego celu. Wyróżniamy pytania:

 • główne;

 • szczegółowe.

Najprościej mówiąc, hipoteza to odpowiedź na zadane wcześniej pytania. Mogą potwierdzać lub zaprzeczać przypuszczeniom, które zastosował student. Hipoteza powinna być:

 • celowa;

 • jednoznaczna;

 • skuteczna;

 • jasna.

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Metody oraz techniki badawcze ułatwiają rozwiązanie stworzonego wcześniej problemu badawczego. Do metod i technik najpopularniejszych należą:

 • badania ankietowe;

 • wywiad;

 • analiza;

 • analogia;

 • obserwacja;

 • eksperyment;

 • analiza dokumentów;

 • synteza.

Narzędzia badawcze są natomiast uszczegółowieniem procesu badawczego. Zwykle stosuje się:

 • kwestionariusz ankiety

 • arkusz wywiadu;

 • statystyki;

 • dzienniki.

Należy pamiętać, że metody i techniki badań oraz towarzyszące im narzędzia zawsze powinny wynikać z tematu badań. Ciekawą analizę w tym zakresie przeprowadził portal Cyber-promotor.pl, ukazując w jaki sposób określone słowa w temacie pracy narzucają niejako z góry określoną formę badań. Cały artykuł na ten temat znajduje się tutaj: https://cyber-promotor.pl/badania-w-pracy-licencjackiej—jakie-wybrac

Organizacja badań

Pisanie prac magisterskich wymaga również opisu organizacji badań. W organizacji badań należy umieścić informacje o tym, w jakim miejscu zostały przeprowadzone badania. Można również wskazać jaki problem obejmuje badanie oraz do kogo jest kierowane.